Có phải căn bệnh do người Châu Âu mang đến Tân thế giới cuối cùng đã dẫn đến sự sụp đổ của người Aztec/Maya?

tháng 6 02, 2021