Hiểm hoạ từ Biden, nhóm 124 cựu tướng lĩnh và đô đốc đã nghỉ hưu lên tiếng muốn cứu nước Mỹ

tháng 5 13, 2021