Vệ tinh GISAT-1 của ISRO sẽ giúp Ấn Độ theo dõi biên giới trong thời gian thực

tháng 3 09, 2021