Tại sao Hela lại nói rằng Găng tay Vô cực là yếu trong Thor : Ragnarok?

tháng 3 25, 2021