Công ty Trapped Ion Quantum Computer sẽ IPO với giá gần 2 tỷ USD với SPAC

tháng 3 09, 2021