Ấn Độ chế thạo thành công Hệ thống đẩy không phụ thuộc vào không khí AIP

tháng 3 09, 2021