B-52 Thử nghiệm EMP tại Trestle vào năm 1982

tháng 1 03, 2021