B-52 Thử nghiệm EMP tại Trestle vào năm 1982

tháng 1 03, 2021_ 03/01/2021  
Chủ đề có liên quan: