Tài khoản Twister của giáo chủ Iran Khamenei đã bị khoá

tháng 1 22, 2021