Tên lửa chống bức xạ ‘Rudram’ sẽ phát hiện bất kỳ phần tử nào phát ra bức xạ

tháng 10 14, 2020