Điều gì sẽ xảy ra nếu Thor có búa thần Mjolnir ở đầu trận Avengers: Infinity War?

tháng 10 03, 2020