Raytheon trao hợp đồng cho Cty EMCORE Cung cấp thiết bị do quán tính cho ngư lôi MK 54

tháng 9 07, 2020