Lockheed Martin nhận được 183 triệu Mỹ Kim sửa đổi hợp đồng HIMARS

tháng 9 02, 2020