Israel cung cấp hệ thống phòng thủ Iron Dome đầu tiên cho quân đội Mỹ

tháng 9 30, 2020