Có thể xây dựng một lò phản ứng Thorium tại nhà hay không?

tháng 9 02, 2020