Đặc nhiệm Special Operations Hoa Kỳ đặt hàng lô đạn xuyên giáp XM1162

tháng 9 08, 2020