Đặc Nhiệm Ấn Độ bất ngờ tấn công Trung Quốc thọc sâu 4km chiếm quyền kiểm soát Reqin

tháng 9 02, 2020