Quyền năng của Doctor Manhattan mạnh đến mức độ nào?

tháng 8 08, 2020