Quân đội Hoa Kỳ hoàn thành thử nghiệm đầu tiên cho Phương Tiện Tác Chiến Tự Hành RCV

tháng 8 10, 2020