Mức trần của hợp đồng General Dynamics trong việc sản xuất phương tiện GMV 1.1 đã tăng thêm 49 triệu Mỹ Kim

tháng 8 21, 2020