Quân đội Úc nhận được 251 Trạm vũ khí từ xa mới cho các Phương tiện Bọc thép

tháng 7 06, 2020