Quân đội Hoa Kỳ tìm mua các hệ thống vũ khí và đạn dược đặc biệt do Liên Xô sản xuất

tháng 7 09, 2020