Nancy Pelosi: Trump "Không đủ đạo đức" để làm Tổng Thống Mỹ

tháng 6 19, 2020