L3Harris nhận 70 triệu Mỹ Kim cho việc sửa chữa hệ thống Ứng Phó Điện Tử của B-1B Lancer

tháng 6 10, 2020