Biden dẫn trước Donald Trump Sáu điểm ở một số Bang Swing States

tháng 6 28, 2020