Ấn Độ Dùng Vận Tải Cơ C-17 và Trực Thăng Chinook Chuyển Các Tank T-90 Nặng 46 Tấn Ra Biên giới Bảo Vệ Chủ Quyền

tháng 6 30, 2020