Nếu một kịch bản của bộ phim Pacific Rim xảy ra trong thực tế, câu trả lời của loài người đối với các quái vật Kaiju dị hợm sẽ là gì?

tháng 5 27, 2020