Một Virus có thể tự sản sinh ra hàng loạt bản thể của nó hay không?

Ngày:28/05/2020  
Virus không thể tự sinh sản. Một virus là vô tri, không động đậy, dính các hạt hạt axit nucleic và protein.

Nó thâm nhập một cách có chọn lọc vào các tế bào mục tiêu nhất định với các dấu hiệu nhận dạng loài và tế bào cụ thể. Tùy thuộc vào loại vi-rút, nó có thể tiêm gen của mình vào tế bào nạn nhân hoặc kích thích tế bào để nội hóa toàn bộ phần tử vi-rút. Các gen virut sau đó được đưa vào tế bào DNA của nạn nhân và tế bào của nạn nhân sẽ tái tạo vô số virus mới. Nhiều bản sao của virus sau đó thoát khỏi tế bào đích đang chết và lặp lại quá trình với các tế bào chủ khác.
Trong Ảnh: HIV (là các chấm màu vàng) thoát khỏi tế bào lymphocyte T ở người sắp chết. Các tế bào lymphocyte bị nhiễm đã tái tạo virus mới; những virus xâm nhập ban đầu không tự sao chép chính nó.

Ảnh 2: cho thấy một tế bào phổi bị nhiễm virut SARS-CoV-2 (các chấm nhỏ màu hồng). Nhiều khả năng tất cả những thứ này bắt nguồn chỉ từ một loại virus duy nhất lây nhiễm vào tế bào này.


www.Uviet.net