Quân đội Hoa Kỳ triển khai đơn vị " Nhà Xác " đến Thành Phố New York

tháng 4 11, 2020