Người Bạn Thân Tài Trợ Cho Tổng Thống Trump đã Qua Đời Vì Nhiễm CoronaVirus Nặng

4:01 CH_ 13/04/2020  
Chủ đề có liên quan: ,