Một Thuỷ Thủ Hàng Không Mẫu Hạm Theodore Roosevelt Qua đời, Hạm Trưởng Kính Yêu Sắp Được Phục Chức

tháng 4 14, 2020