Lockheed Martin hoàn thành việc cung cấp các bảng ăng-ten đầu tiên cho loại Radar phân biệt ứng phó tầm xa "Long Range Discrimination Radar"

tháng 3 12, 2020