Lockheed Martin hoàn thành việc cung cấp các bảng ăng-ten đầu tiên cho loại Radar phân biệt ứng phó tầm xa "Long Range Discrimination Radar"

6:48 SA_ 12/03/2020  
Chủ đề có liên quan: , ,