Tổng thống Iran: Thỏa thuận hòa bình của Tổng Tống Trump đưa ra là kế hoạch đáng khinh nhất thế kỷ

Chủ đề có liên quan: