Tổng thống Iran: Thỏa thuận hòa bình của Tổng Tống Trump đưa ra là kế hoạch đáng khinh nhất thế kỷ

tháng 2 02, 2020