Northrop Grumman nhận $45 triệu USD để sản xuất toàn phần cho hệ thống Gallium nitride

tháng 2 02, 2020