Northrop Grumman nhận $45 triệu USD để sản xuất toàn phần cho hệ thống Gallium nitride

Chủ đề có liên quan: , , ,