Ấn Độ Sẽ Nhận Công nghệ Sản Xuất Chiến Đấu Cơ F-21 Của Nhà Thầu Quốc Phòng Mỹ Lockheed Martin

tháng 6 26, 2020