Gia đình Bác Sĩ Vũ Hán "Lý Văn Lượng" được bồi thường 117.000 Mỹ Kim

tháng 2 09, 2020