Sức Mạnh Răng Đe: Hoa Kỳ Phóng Phi Đạn Từ Khu Trục Hạm

Ngày:28/12/2019  
Uviet.net (28.12.2019): Video Hoa Kỳ Phóng Phi đạn tiên tiến từ Khu Trục Hạm và Tiềm thủy Đỉnh, cho thấy sức mạnh Răng đe của Hoa Kỳ là hiện hữu, để bảo vệ một thế giới tốt đẹp hơn.


Nguyễn Hoàng Thế Anh
www.uViet.net