Lockheed Martin nhận được 40 triệu Mỹ Kim trong bản sửa đổi của hợp đồng Phi đạn Trident II

tháng 11 05, 2019