Quân đội Hoa Kỳ mua sắm Loại súng phóng lựu M320 nòng 40mm mới

tháng 8 02, 2019