Khu trục hạm USS Gravely mang Phi đạn Tomahawk trở về sau khi được triển khai dài hạn ở vùng biển Baltic

Chủ đề có liên quan: