Abbas:Chúng tôi từ chối bất kỳ Quyết định nào của Hoa Kỳ có liên quan đến chúng tôi

tháng 8 11, 2019