Quan chức Hoa Kỳ cho biết Hamza người thừ kế của trùm khủng bố Osama bin Laden đã chết

tháng 8 01, 2019