Netanyahu so sánh bài viết của Washington với tư tưởng sai lầm như thời Phát Xít Đức

tháng 7 09, 2019