Ấn Độ xác nhận kế hoạch mua đạn Cối Excalibur có khả năng dẫn đường chính xác từ Hoa Kỳ

tháng 7 09, 2019