Ấn Độ Nhận Bốn Trực Thăng AH-64E Apache Đầu Tiên Từ Hoa Kỳ

tháng 7 28, 2019