Chiếc Drone Hạng Nặng MQ-4C Triton Do Iran Bắn Hạ Có Giá $180 Triệu USD

tháng 6 21, 2019