BAE SYSTEMS NHẬN HỢP ĐỒNG NÂNG CẤP CHIẾN HẠM ĐỔ BỘ USS ANCHORAGE

tháng 3 30, 2019