Phát hiện con đường cổ 2000 năm tuổi thời kỳ Đế quốc La Mã tại Israel

tháng 10 27, 2018