Tư lệnh Iran: Trump sẽ không phát động một cuộc chiến chống lại chúng ta

tháng 9 07, 2018