Jennifer Lawrence, Nữ diễn viên có thù lao cao nhất Thế giới, đang thực hiện những động thái đầu tư bất động sản

tháng 9 07, 2018