Israel tấn công một căn cứ không Quân của Syria

8:20 CH_ 02/09/2018  
Chủ đề có liên quan: